VIOT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

VIOT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

VIOT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Cán bộ chủ chốt
  • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • BAN KIỂM SOÁT
  • BAN ĐIỀU HÀNH
  • CẤP QUẢN LÝ

 

Ông Nguyễn Bách Việt có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT – Viễn thông, phát triển quá trình, tích hợp hệ thống phát triển, quản lý gói thầu giữa doanh nghiệp và chính phủ, quản lý các dự án mua bán doanh nghiệp (M&A). Từng giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Quản lý Mạng và Giám đốc Cung cấp Dịch vụ của tập đoàn ACTEWAGL và Viễn thông TransACT. Hiện tại, ông Nguyễn Bách Việt là sáng lập viên và cũng là CT HĐQT VIoT JSC.